Kosse Administratie
Uw ZZP-administratie
INLOGGEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst welke door Kosse Administratie met Wederpartij zijn afgesloten als ook in het algemeen alle werkzaamheden door Kosse Administratie ten behoeve van Wederpartij verrichtte werkzaamheden.
 2. Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending.
 3. Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van deze eigen werking leidt niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst.
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
Artikel 2: Offertes, aanbiedingen
 1. Aanbiedingen en offertes van Kosse Administratie zijn steeds vrijblijvend. Kosse Administratie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kosse Administratie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kosse Administratie anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kosse Administratie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
Artikel 3: Overeenkomst, inhoud
 1. De overeenkomst tussen Kosse Administratie en Wederpartij behelst tenzij anders is vermeld, een abonnement voor het verrichten van boekhoudkundige c.q. administratieve werkzaamheden zoals op de website omschreven.
 2. Het abonnementsgeld wordt bij het sluiten van de overeenkomst vastgelegd. Kosse Administratie is gerechtigd deze overeengekomen prijs aan te passen indien het aantal mutaties per maand van Wederpartij structureel afwijkt van de overeenkomst of indien zich wijzigingen voordoen in de omstandigheden van Wederpartij. 
 3. De Wederpartij is op grond van het abonnement gerechtigd tot de in het eerste lid bedoelde dienstverlening, alsmede tot het per email stellen van vragen aan Kosse Administratie over bedoelde werkzaamheden en het per email ter beoordeling voorleggen van stukken aan Kosse Administratie.
Artikel 4: Annulering, onderbreking en vertraging
 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan Kosse Administratie is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de Wederpartij aan Kosse Administratie, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.
 2. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor Kosse Administratie ontstane schade (onder meer voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Hierbij dient een opzegtermijn van 30 dagen in acht genomen te worden. Annulering van de overeenkomst bindt Kosse Administratie pas na haar schriftelijke acceptatie.
Artikel 5: Prijs en prijswijziging
 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten en omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 2. De prijs die Kosse Administratie voor de door haar te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven geldt uitsluiten voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties. Kosse Administratie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.
 3. Kosse Administratie houdt het recht eenmaal per kalenderjaar het maandtarief te verhogen met een maximum van 5%. 
Artikel 6: Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging
 1. Elke overeenkomst tussen Kosse Administratie en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.
 2. Indien Wederpartij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere partij het recht de overeenkomst, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen. 
 3. Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is Kosse Administratie gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover de Wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor Kosse Administratie op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan Kosse Administratie, wordt onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Kosse Administratie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:
  1. Wederpartij de (betaling)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Haar na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet (correct) zal nakomen; 
  3. Indien Wederpartij de bij het sluiten van de overeenkomst verlangde zekerheid niet (correct) stelt;
  4. Indien door vertraging bij Wederpartij niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  Kosse Administratie is na deze ontbinding niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Kosse Administratie is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kosse Administratie onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden
 1. Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Kosse Administratie alle benodigde informatie tijdig te verschaffen. In het geval Wederpartij onvoldoende medewerking verleent of informatie niet of niet tijdig aanlevert kan Kosse Administratie de meerkosten die hiermee verband houden in rekening brengen.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. Kosse Administratie is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren. Indien door Wederpartij via de website of via email een adviesvraag aan Kosse Administratie wordt voorgelegd, dan zal Kosse Administratie binnen een werkdag contact met Wederpartij opnemen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten gevolge van aan Kosse Administratie onbekende omstandigheden of door overmacht, de overeenkomst niet uitvoerbaar is, heeft Kosse Administratie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
Artikel 8: Geheimhouding
 1. Kosse Administratie is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Kosse Administratie een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij Kosse Administratie van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 
Artikel 9: Bezwaren
 1. Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of Kosse Administratie de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat Kosse Administratie op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de overeenkomst tussen partijen als deugdelijk geldt. 
 2. Kosse Administratie is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
Artikel 10: Betaling
 1. Het abonnementsgeld is voor iedere maand telkens bij vooruitbetaling verschuldigd, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Bij niet-tijdige betaling is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op de uit hoofde van het abonnement overeengekomen werkzaamheden. 
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de volledige vergoeding van buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 3. Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
 1. Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Kosse Administratie niet, niet juist of onvolledig ontvangen specificaties en andere informatie.
Artikel 12: Overmacht
 1. Indien Kosse Administratie de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.
 2. Kosse Administratie zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht de overeenkomst met inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door Kosse Administratie uitgevoerde werkzaamheden vergoed dienen te worden.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
 1. Kosse Administratie zal zich tot het uiterste inspannen om de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren. Kosse Administratie is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van Wederpartij of het door Wederpartij beoogde doel of termijn niet verwezenlijkt wordt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Kosse Administratie is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden zo nodig aan te vullen, te herstellen of opnieuw in verrichten. 
 2. De aansprakelijkheid van Kosse Administratie uit hoofde van de overeenkomst met Wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gezien de omvang van de schade, in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar is te allen tijde beperkt tot het voor ieder jaar (of indien van toepassing: tot de korter overeengekomen abonnementstermijn) door Wederpartij ter zake het abonnement verschuldigde bedrag. 
 3. Kosse Administratie is niet aansprakelijk voor (indirecte) (gevolg)schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de Wederpartij met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van Kosse Administratie vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. Wederpartij vrijwaart Kosse Administratie tegen alle mogelijke aanspraken van derden.
 4. Kosse Administratie is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post. Ongeacht of vervoer of verzending geschiedt door of namens Wederpartij.
Artikel 14: Vrijwaring
 1. Wederpartij vrijwaart Kosse Administratie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Kosse Administratie toerekenbaar is. Indien Kosse Administratie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Kosse Administratie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kosse Administratie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kosse Administratie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij. 
Artikel 15: Intellectueel eigendom
 1. Kosse Administratie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Kosse Administratie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te veelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van Wederpartij en na volledige betaling aan Kosse Administratie.
Artikel 15: Geschillen, verjaring en toepasselijk recht
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kosse Administratie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Kosse Administratie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kosse Administratie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.

 

Versie 1 augustus 2015
(Deze Algemene Voorwaarden vervangen de versie van 1 januari 2015)
Copyright © 2015 www.kosseadministratie.nl